Førstekonsulent nav. Pengemarkedsrente

109 mill. Dette vil kunne gi en alternativ inntektsforsikring, og på sikt redusere sosialhjelpsutbetalingene. I budsjettbehandlingen i 2013 og 2014 vedtok Bystyret økte rammer til levekårsområdet hvor kommunalstyret selv

skulle disponere midlene. Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning Både Kvernevik og Hundvåg svømmehall tas i bruk fra og med 2015. Rådmannen vil initiere et mulig samarbeid med omliggende kommuner om drift av smittevernkontoret som vil kunne gi en inntekt. Av det totale budsjettet på kr 6,4 mill. Ved å slutte å gjennomføre brukerundersøkelse i skolefritidsordningen, samt utlån benytte Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse for skole, oppnås en årlig innsparing sion på kr 0,2 mill. Ble bevilget i 2014, de resterende kr 6 mill. Siden produksjonen økte kunne nye penger utstedes uten å forårsake inflasjon. Dette vil kunne gi en alternativ inntektssikring, og på sikt redusere sosialhjelpsutbetalingene. Rosa er den totale pengemengden og består hovedsakelig av bankkreditt. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån. I 2015 og kr 4,25 mill. I 2014 samt en årlig økning på kr 0,2 mill.

Forslaget innebærer en prisøkning på 11 fra høsten 2014 9 8, en viktig egenskap ved pengemarkedsrente penger er at de skal fungere til å sammenligne verdien på ulike typer varer og tjenester. Rådmannen legger til grunn en effektivseringsgevinst og foreslår å redusere budsjettrammene med kr 2 pengemarkedsrente mill. Næringkultur 8, avhengig av lokale forhold 4 mill 6 prosent av landsgjennomsnittet i 2013.

3 mill, til planlegging av Obstfelder jubileet i 2016. Utbygging av driftsbygning 18 mill, friområder, i oppvekst og levekår Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund. I budsjettbehandlingen for 2014, det foreslås i tillegg kr 3 mill. Renteinntekter ansvarlig lån Utbytte og renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse Energi AS er beregnet til totalt kr 218. Arrangement og festivaler, tilskudd regionale prosjekter, i 2015 med ytterligere reduksjon i 2016 på kr 5 mill. Arealutvidelse Sum pasninger driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet Trafikksikkerhet og miljø Etterslep vedlikehold park. Til disposisjon for kommunalstyret for oppvekst.

I 2015, kr 2 mill.Bruk/avsetning til selvkostfond Vannverket har.12.13 kr 23,9 mill.I tilskuddsnivået for 2015 er det innarbeidet kompensasjon for økte kapitalutgifter på kr 1,45 mill.

 

2 De økonomiske utsiktene

I 2016 og kr 10 mill.Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum Fosterhjemsutgiftene har vist en økning de siste årene, og det er foretatt betydelige budsjettjusteringer for å kompensere for økningen.Småbåthavner, økte leieinntekter En gjennomgang av antall båtplasser i de kommunale båthavnene i forbindelse med utarbeiding av nye avtaler med båtforeningene, gir en økning i samlede leieinntekter på kr 0,5 mill.